KONKURS PLASTYCZNY - „MOJA POCZTÓWKA Z WAKACJI”

miniatura

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

„MOJA POCZTÓWKA Z WAKACJI”

 

Organizatorzy Konkursu: Organizatorem Konkursu jest świetlica szkolna.

Cel Konkursu:

- Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej uczniów.

- Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie form plastycznych.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-5.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonana pracę (bez pomocy rodziców).

3. Praca powinna być wykonana techniką dowolną na kartce formatu A4.

4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Warunki konkursu:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 1-3      II kategoria – klasy 4-5

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 29.09.2023 r.

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. Podpisane prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej.

5. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.) w bazie danych osobowych Organizatora dla celów Konkursu.

Zasady przyznania nagród:

1.Do każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody główne za I, II oraz III miejsce.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 05.10.2023r. w świetlicy szklonej oraz na stronie internetowej szkoły.