Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

miniatura

Uczniowie klasy IIspp w roku szkolnym 2021/2022 przystąpili do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja” - II edycja.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

- Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
- Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. 
- Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. 
- Integracja zespołu klasowego. 
- Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. 
- Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. 
- Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży. 
- Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi. 
- Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”. 
- Budowanie przyjaznego klimatu integracji. 
- Eliminowanie zachowań agresywnych. 
- Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji. 
 

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2021 / 2022:

- punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
- punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;
- punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury);
- punkt 4 – podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów;
- punkt 5 – wzmocnienie edukacji ekologicznej.


W trakcie realizacji projektu uczniowie będą realizowali zadania w pięciu modułach:


MODUŁ I- „Kraina kreatywności”
MODUŁ II- „Kraina wyobraźni”
MODUŁ III- „Kraina mocy słów”
MODUŁ IV- „Kraina empatii”
MODUŁ V - „Kraina odwagi”.