Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

miniatura

W roku szkolnym 2022/ 2023, uczniowie pierwszych klas szkoły Przysposabiającej do Pracy przystąpili do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt ten, jest zgodny z podstawą programową oraz obecnymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

W trakcie trwania projektu, uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • kultury rozumianej jako sztuka (muzyka, malarstwo, teatr, architektura, kino, literatura),
  • Kultury lokalnej i narodowej,
  • kultury społecznej (szacunek, empatia, pomoc innym, tolerancja),
  • kultury słowa, szczególnie w Internecie,
  • ekokultury,
  • kultury innych narodów.

Cele projektu:

- promowanie kultur y wysokiej, wrażliwości na piękno,
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych,
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i  historią,
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

 

Za realizację projektu w w/w klasach szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz szkoły podstawowej odpowiedzialne są Anna Michalak, Nadia Hampelska, Kinga Biszof.