Mój ważny kolega!!!

Mój ważny kolega!!!

 

Wymiana listów – budowanie umiejętności komunikacyjnych pomiędzy uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie a uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie.

 

Cel główny:

1. Integracja środowiska lokalnego.

2. Kształtowanie wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji.

 

Cele szczegółowe:

- budowanie poczucia własnej wartości,

- ukazywanie różnorodności poglądów, cech osobowości drugiego człowieka,

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności komunikacyjnych,

- wdrażanie do dobrej zabawy – pokonywanie własnych barier emocjonalnych, komunikacyjnych,

- wyrabianie umiejętności dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wspólnie spędzonego czasu,

- wyciszenie emocjonalne poprzez arteterapie ( wytwory plastyczno – techniczne),

- kształtowanie kompetencji społecznych.

 

Czas trwania zadania – rok szkolny 2022/2023

Uczestnicy: uczniowie klasy 1dsP, 1csP, 1bsP oraz uczniowie klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Przebieg:

Uczniowie piszą listy do swojego rówieśnika z innej szkoły. Opisują siebie, swoje zainteresowania, sposób spędzania czasu wolnego, marzenia ale i też mogą dzielić się swoimi kłopotami. Przedstawiają siebie, swoje mocne strony. Nawiązują relacje, budują strategie komunikacyjną, starają się zainteresować swoją osobą innych. Uczniowie wykonują własnoręcznie kartkę okolicznościową z okazji urodzin, świąt czy ważnej uroczystości. Praca jest przekazywana poprzez koordynatora. Jeśli uczniowie wyrażą zainteresowanie spotkaniem osobistym, będzie taka możliwość w miesiącu czerwcu. W miesiącu czerwcu odbędzie się ewaluacja działania (ankieta, rozmowa).

 

Anna Michalak

Hanna Kuciak – Szkoła nr 1