Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką”

miniatura

Uczniowie klasy Vua w roku szkolnym 2021/2022 przystąpili  do  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa Sztuką”- II edycja. Jego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cele szczegółowe:
- tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
- wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
- zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
- rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
- udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
- rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
- wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,
- wspomaganie rozwoju dzieci,
- odkrywanie dziecięcych talentów,
- rozwijanie wiary we własne możliwości,
- współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami,
- branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,
- kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
- udział w akcjach propagujących działalność twórczą,
- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.
 

       Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Spośród zaproponowanych zadań  nauczyciel wraz ze swoją grupą realizuje co najmniej 6 zadań. Zadania należy traktować jako propozycje, które dostosowujemy do możliwości dzieci. Nie ma sztywnych schematów i instrukcji, zadania realizowane są według pomysłu nauczyciela z uwzględnieniem kreatywności dzieci. Dopuszcza się możliwość realizacji co najmniej 5 zadań z zaproponowanej listy oraz jednego zadania własnego. Projekt realizowany jest od 14.09.2021 do 31.05.2022 roku.

 

 

 

 

Pliki do pobrania: