Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa Sztuką”

miniatura

Uczniowie klasy VIua, VIIua oraz uczniowie klasy IIAsP w roku szkolnym 2023/2024 przystąpili do Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Zabawa Sztuką”- IV edycja.
Jego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cele szczegółowe:

- tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
- wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
- zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
- rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
- udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
- rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
- wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
- kształtowanie orientacji przestrzennej,
- rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,
- wspomaganie rozwoju dzieci,
- odkrywanie dziecięcych talentów,
- rozwijanie wiary we własne możliwości,
- współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami,
- branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,
- kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
- udział w akcjach propagujących działalność twórczą,
- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.
 

Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką”, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Spośród zaproponowanych zadań każdy nauczyciel wraz ze swoją grupą/klasą realizuje co najmniej 5 zadań. Zadania należy traktować jako propozycje, które dostosowujemy do możliwości dzieci.

Nie ma sztywnych schematów i instrukcji, zadania realizowane są według pomysłu nauczyciela z uwzględnieniem kreatywności i możliwości dzieci. Kluczowe jest odwołanie do świata sztuki, naszym celem nie jest tworzenie tylko prac plastycznych. W projekcie nie wykorzystujemy kolorowanek itp.

Projekt realizowany jest od 01.09.2023 - 31.05.2024 roku.

 

Aleksandra Naskręt-Tomczak

Magdalena Waszkowiak

Ewa Hertmanowska