Ważna informacja

miniatura

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie informuje, że zgodnie z komunikatem Premiera oraz o oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. Klasy I-III szkoły podstawowej pracują bez zmian, tj. w trybie stacjonarnym (włącznie z zajęciami rewalidacyjnymi).

Ponadto po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji na podstawie informacji, jakie uzyskałam od wychowawców, zarządzam, co następuje: W okresie od 24 października do 8 listopada br. ograniczone zostaje funkcjonowanie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie, a mianowicie:

1. Uczniowie szkoły branżowej I stopnia oraz uczniowie klas przysposabiających do pracy będą w w/w okresie realizować nauczanie w trybie zdalnym.

2. Uczniowie klas IV- VIII z lekką niepełnosprawnością będą realizować nauczanie w trybie zdalnym.

3. Uczniowie klas IV-VIII z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością oraz uczniowie z autyzmem będą realizować nauczanie w trybie zdalnym, z wyjątkiem klasy VIAu , która będzie realizowała nauczanie w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem z zajęciami rewalidacyjnymi włącznie.

4. Dzieci i młodzież z grup rewalidacyjno- wychowawczych będą realizować zajęcia w trybie zdalnym, z tym, że dwoje uczniów będzie realizowć nauczanie w trybie zdalnym w Ośrodku Rehabilitacyjnym w świetlicy.

5. Indywidualne nauczanie będzie odbywało się w trybie zdalnym.

6. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zachowaniem rygoru sanitarnego będą odbywały się bez zmian, tj. w trybie stacjonarnym.

7. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020r.