„ZABAWA SZTUKĄ”

 

„ZABAWA SZTUKĄ”

 

Uczniowie klas: 6ua, 7ua

Czas trwania: wrzesień 2022 – maj 2023

Cele:

1. Tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy.

2. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym.

3. Zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami.

4. Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

5. Udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych.

6. Rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością.

7. Zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.

8. Kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów.

9. Doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki.

10. Kształtowanie orientacji przestrzennej.

11. Rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki.

12. Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych.

13.  Wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów.

14.  Rozwijanie wiary we własne możliwości.

15.  Kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki.

 

Nauczyciele realizujący projekt:

Aleksandra Naskręt - Tomczak

Izabella Smelkowska