„Z kulturą mi do twarzy”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

 

Cele projektu:

1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

4. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Uczestnicy:

Klasa 1csP, 1dsP.
Świetlica szkolna, klasy 1-3 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Termin realizacji: 3 października 2022 – 23 czerwca 2023 roku.

 

Wykonywanie poszczególnych zadań wynikających z regulaminu projektu: nauczyciel we własnym tempie wykonuje zadania. W czerwcu przesyła sprawozdanie końcowe i otrzymuje certyfikat uczestnictwa w projekcie.

 

Uczniowie klas pierwszych Szkoły  Przysposabiającej do Pracy w roku szkolnym 2022/2023 przystąpiły do realizacji projektu  zgodnego z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej państwa. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy".

Uczeń będzie zdobywał wiedze i umiejętności z zakresu:

- kultury rozumianej jako sztuka (muzyka, malarstwo, teatr, architektura, kino, literatura),

- kultury lokalnej i narodowej,

- kultury społecznej (szacunek, empatia, pomoc innym, tolerancja),

- kultury słowa, szczególnie w Internecie,

- ekokultury,

- kultury innych narodów.

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. 


Cele projektu:
- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych,
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami
i  historią,
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Anna Michalak

Świetlica szkolna