Informacje o UKS

W celu kontynuacji działalności sportowej PTSS „Sprawni – Razem na szczeblu szkolnym powołaliśmy Uczniowski Klub Sportowy „Trops Sprawni – Razem”, którego założycielami byli nauczyciele wychowania fizycznego. Powstał on 22 maja 1997 roku na zebraniu założycielskim przy Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie. W dniu 25.08.1997 roku został uprawomocniony decyzją Wojewody Leszczyńskiego i wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Wojewody Leszczyńskiego.

Utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego ma na celu:

  1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego "Sprawni-Razem" i Zarządu Głównego Związeku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem”.
  4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych – turnusy sportowo – rehabilitacyjne,
  6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji działań sportowych klubu,
  8. współdziałanie z oddziałem wojewódzkim oraz Zarządem Głównym Związeku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem”.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Społeczno-Sportowym "Sprawni-Razem". Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców.

W ramach UKS w naszej szkole działają sekcje: piłka koszykowa, piłka nożna, lekkoatletyka. Dzięki pracy w tych sekcjach młodzież ma możliwość startu w zawodach na różnych szczeblach, w których osiągają znaczące sukcesy. Od 1995 roku uczniowie naszej szkoły startują w imprezach sportowych rangi mistrzostw regionu, województwa, makroregionu, mistrzostw Polski i zawodach międzynarodowych (do tego czasu uczestniczyliśmy tylko w zawodach regionalnych).