Zadania Zespołu

 • Dokonanie wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka na podstawie własnej diagnozy, a także dotychczasowej dokumentacji dziecka (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, ruchowej),
 • Wspomaganie rozwoju dziecka polegające na stymulowaniu sfer: poznawczej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej,
 • Opracowanie oraz realizowanie Indywidualnego Programu  Pracy z Dzieckiem,
 • Udzielanie instruktażu i porad rodzicom oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
 • Wspieranie rodziny dziecka objętego wczesnym wspomaganiem.

W/w zadania Zespół realizuje poprzez prowadzenie:

 • Terapii pedagogicznej, w tym – surdopedagogicznej, tyflopedagogicznej,  oligofrenopedagogicznej,
 • Terapii psychologicznej,
 • Rehabilitacji ruchowej,
 • Terapii EEG biofeedback,
 • Terapii logopedycznej,
 • Zajęć integracji sensorycznej,
 • Terapii dziecka z autyzmem.