Zadania

 • Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
  oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.