O bibliotece

O BIBLIOTECE

 

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie powstała w 1972 roku. Podstawowy księgozbiór został stworzony ze zbiorów pozyskanych od bibliotek szkół podstawowych z terenu miasta  i gminy Kościana oraz darowizn osób prywatnych i instytucji. Później księgozbiór był pozyskiwany różnymi sposobami. Oprócz skromnych zakupów najczęściej pozyskiwano książki dzięki darom od osób związanych ze szkołą oraz różnych organizacji.

Biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją lokalizację. Mieściła się w różnych przypadkowych miejscach szkoły, np. w piwnicy. Dziś biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie, którym jednocześnie odbywają się lekcje.

Jako pierwsza na stanowisku nauczyciela bibliotekarza pracowała (późniejsza dyrektor szkoły mgr Mirosława Szymanowska. Od roku szkolnego 1983/84 bibliotekę prowadziła mgr Irena Waligóra. Od 26 września 1990 roku do dnia dzisiejszego nauczycielem bibliotekarzem jest mgr Jolanta Pawłowska. W roku szkolnym 2017/2018 do grona nauczycieli bibliotekarzy naszej szkoły dołączyła mgr Anna Hordecka.

Zgodnie ze Statutem Szkoły – biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

W ramach programu opracowanego przez MENiS (współfinansowanego przez Unię Europejską) pn. „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych” w kwietniu 2006 roku biblioteka otrzymała cztery stanowiska komputerowe oraz skaner i drukarkę. Dzięki temu powstało Szkolne Centrum Informacyjne.

Jako nieodłączna część organizmu szkoły, biblioteka bierze udział w pełnieniu jej podstawowych funkcji. Plan pracy biblioteki nawiązuje do głównych założeń pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Najważniejsze punkty w planie pracy biblioteki to: praca pedagogiczna oraz współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Równolegle prowadzi się też działalność biblioteczno-techniczną.

Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę szkolną. Celem zajęć bibliotecznych jest wdrożenie uczniów do samodzielnego czytania książek i czasopism oraz posługiwania się wydawnictwami informacyjnymi. Poprzez zajęcia w bibliotece szkolnej młodzież uczy się aktywnego odbioru dóbr kultury, poznaje tradycje narodu, kraju, regionu i swojego miasta. Uczniowie mają także możliwość rozwijania swoich własnych zainteresowań.

Od roku szkolnego 2010/2011 w bibliotece prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z biblioterapii, a od roku 2014/2015 zajęcia czytelniczo-komputerowe.