Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOŚCIANIE


 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu,
  • wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 3. Maksymalny czas wypożyczeń to jeden miesiąc. Wykorzystane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
 6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego.
 7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. Obowiązek ten dotyczy też odchodzących na emeryturę lub zmieniających pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 8. Zasady korzystania z centrum multimedialnego określa odrębny regulamin.

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 1. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputery służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania dostępnych programów edukacyjnych.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 4. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska).
 5. Komputer można zarezerwować na następny dzień.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 7. Użytkownik komputera ma obowiązek:
  • informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera
   i uszkodzeniach technicznych,
  • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  • uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych dyskietek i płyt CD oraz drukarki i skanera,
  • stosować się do poleceń bibliotekarza.
 8. Nie wolno:
  • instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,
  • włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza,
  • wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.
 9. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeżeli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 10. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).